ساختار و اهداف آموزشی سداد اسپورت بر مبنای ارائه خدمات تخصصی در رشته های مختلف ورزشی با هیئت علمی و مربیان مجرب برنامه ریزی شده ، که این فعالیتها در قالب آکادمی های تخصصی برای رشته های زیر اجرایی گردیده در برخی رشته ها هم در حال حاضر به فعالیت تخصصی پرداخته نشده و سرویسهای ارائه شده در حد متعارف به علاقمندان ارائه می‌گردد.

  • آکادمی تیراندازی سداد
  • آکادمی تیراندازی با کمان سداد
  • آکادمی سوارکاری سداد
  • آکادمی سلامت و تندرستی سداد
  • دپارتمان کمپینگ ، طبیعت گردی و آفرود
  • انجمن تیراندازی بنچ رست و فیلدتارگت ایران IRBFA